Września 2019


środa 25 września 2019

Kangur 2019 PDF Drukuj Email
środa, 25 września 2019 20:25 Konkursy

DSCF3258W tegorocznym Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR brało udział 56 uczniów z naszej szkoły. Rozgrywany był w 5 kategoriach wiekowych: Żaczek, Maluch, Beniamin, Kadet i Junior.

LAUREATEM został po raz kolejny Julian Żmojda – przygotowany przez mgr Halinę Stasienko.

Wyniki bardzo dobre uzyskali:

- Oliwia Makarewicz (nauczyciel prowadzący mgr Iwona Lepionka)

- Jakub Sikorski (przygotowanie mgr Halina Stasienko).

Kilku uczniów zostało wyróżnionych. Otrzymali oni dyplomy i nagrody książkowe.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Szkolny koordynator konkursuNiedziela 22 września 2019

Szkolny konkurs “Dni Języków Obcych.” PDF Drukuj Email
niedziela, 22 września 2019 17:50 Konkursy

Terminy:

rozpoczęcie: 20 września
dostarczenie prac: do 4 października
apel: 8 października

Kl. 1-3

“Bajeczkę na karteczkę”

Nauczyciel podczas lekcji opowie/przeczyta wybraną bajkę w języku polskim.
Kilka słów, wyrażeń wplecie w języku obcym aby się “zapamiętały”.

Uczniowie wykonają ilustrację do bajki ( kartka A4 – 21cm/29cm).

Prace będą stanowiły wystawę. Autorzy najpiękniejszej pracy w klasie/grupie zostaną wynagrodzeni.

Uwaga! Praca powinna być wykonana własnoręcznie. Nie powinno być to pokolorowanie wydruku, lecz rysunek na miarę swoich możliwości.

Kl. 4-8

1.Sklecę gdzie polecę”

Praca przestrzenna przedstawiająca znany budynek w wybranym kraju np. Big Ben. Materiały dowolne np. styropian, pudełka, zapałki itp.

Wymiary:
- podstawa maksymalnie 50cm/50cm,
- wysokość maksymalnie 120 cm.

Prace będą stanowiły wystawę. Autorzy najpiękniejszej pracy w klasie/grupie zostaną wynagrodzone. Organizatorzy zastrzegają prawo do zatrzymania prac w celu zdobienia pracowni.

Daną pracę mogą wykonywać najwyżej dwie osoby.

Prace oddajemy do 4 października.

2.Widać na twarz dokąd mi się marzy”

Uczeń ma na twarzy namalowane barwy kraju, do którego chciałby pojechać (tak jak kibice na stadionie).

Uwaga: farby mają być przeznaczone do stosowania na ludzkiej skórze a “malowidło” musi być schludne, estetyczne, można mieć “flagi” maksymalnie trzech krajów.

Ważne! Pomalowani przychodzimy tylko w dniu apelu podsumowującego akcję. Każdy uczeń schludnie pomalowany dostanie 3x plus z języka obcego.

Koordynator akcji: Joanna Matwiejczuk.


CYBERPRZEMOC PDF Drukuj Email
niedziela, 22 września 2019 00:00 Uczniowie
SKALA PROBLEMU

/badani - 891 internautów 12-17 lat;
badania I 2007r. kampania "Dziecko w sieci"/

 • Co drugi młody internauta miał do czynieniaz przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy.
 • 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania;
  21% poniżania, ośmieszania, upokarzania;
  16% straszenia i szantażowania.
 • 29% zgłasza, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew ich woli.
 • 57% internautów była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew ich woli.
 • 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub GSM kompromitujących je materiałów.
CECHY CYBERPRZEMOCY:
 • WYSOKI POZIOM ANONIMOWOŚCI SPRAWCY
 • NA ZNACZENIU TRACI KLASYCZNIE ROZUMIANA "SIŁA" MIERZONA CECHAMI FIZYCZNYMI CZY SPOŁECZNYMI - ATUTEM SPRAWCY STAJE SIĘ UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJĄ NOWE TECHNOLOGIE
 • SZYBKOŚĆ ROZPOWSZECHNIANIA MATERIAŁÓW, INFORMACJI
 • POWSZECHNA DOSTĘPNOŚĆ MATERIAŁÓW, INFORMACJI
 • SZEROKI REPERTUAR FORM KRZYWDZENIA
 • ZJAWISKO MNIEJ KONTROLOWANE PRZEZ RODZICÓW (słaba znajomość mediów, bagatelizowanie problemu)
FORMY CYBERPRZEMOCY:
 • Rejestrowanie niechcianych zdjęć lub filmów telefonem komórkowym
 • Publikowanie ośmieszających zdjęć i filmów w Internecie
 • Rozsyłanie ośmieszających materiałów przy użyciu telefonu
 • Wysyłanie wulgarnych słów
 • Wyzywanie, straszenie, obrażanie w Sieci i przez telefon komórkowy
 • Grożenie komuś w Sieci i przez telefon komórkowy
 • Włamania na blog lub konto pocztowe
 • Podszywanie się w Sieci pod inną osobę i działanie na jej niekorzyść.
OFIARY CYBERPRZEMOCY:
 • Świadomość, że ktoś dysponuje ośmieszającym filmem lub zdjęciem bywa trudna do zniesienia i krzywdząca
 • Rozsyłanie i publikowanie kompromitujących materiałów w Sieci powoduje u ofiar STRACH i WSTYD
 • Wulgarne SMSy, e-maile potrafią bardzo krzywdzić, zwłaszcza kiedy są otrzymywane od osób z najbliższego otoczenia (szkoła, klasa)
 • Ofiary przemocy rówieśniczej często nie potrafią sobie same poradzić z taką sytuacją
 • Przemoc w sieci potrafi być bardziej dotkliwa niż przemoc w realnym świecie.

Co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy?
 • Dbać o prywatność swoich danych osobowych
 • Zapewniać swoim profilom w Sieci status prywatny
 • Chronić swoje hasła i loginy
 • Nie zamieszczać w Sieci swoich zdjęć i filmów
 • Nie wymieniać się z kolegami telefonami komórkowymi
Jak korzystać z Internetu i telefonu żeby nie krzywdzić innych?
 • Traktować innych z szacunkiem (nie wyzywać, nie obrażać, nie straszyć itp.)
 • Nie zamieszczać z Internecie materiałów (filmów, zdjęć, tekstów), które mogą kogoś skrzywdzić
 • Zawsze pytać o zgodę, jeżeli chcemy komuś zrobić zdjęcie lub nakręcić film z jego udziałem
 • Nie rozsyłać za pomocą telefonu komórkowego zdjęć, filmów oraz tekstów, które mogą sprawić komuś przykrość.
Co robić, będąc świadkiem cyberprzemocy?
 • Nie przesyłać dalej krzywdzących materiałów, które otrzymujemy w Sieci
 • Zawsze pomagać kolegom i koleżankom, którzy padli ofiarą cyberprzemocy
 • Informować o krzywdzie kolegi lub koleżanki kogoś dorosłego - nauczyciela, rodziców
 • Polecić ofierze cyberprzemocy kontakt z Helpline.org.pl lub skontaktować się osobiście
Co robić będąc ofiarą cyberprzemocy?
 • Nie odpowiadać na zaczepki w Sieci
 • Domagać się skasowania filmów i zdjęć nagranych wbrew naszej woli
 • Natychmiast szukać pomocy u kogoś dorosłego
 • Zachowywać dowody przemocy
 • Interweniować u dostawców usług internetowych
 • Szukać pomocy w Helpline.org.pl


Moje dziecko w przedszkolu i szkole - poradnik PDF Drukuj Email
niedziela, 22 września 2019 00:00 Rodzice

Niniejszy Poradnik adresowany jest do Rodziców dzieci i młodzieży, a jego celem jest przekazanie Rodzicom informacji, w jaki sposób mogą włączyć się w udzielanie ich dziecku wsparcia w przedszkolu czy szkole.
Przedszkola i szkoły rozpoczęły właśnie wdrażanie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowej formuły organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach, w której w sposób szczególny podkreślona została rola Rodziców w organizowaniu pomocy dla dziecka.
Nowe przepisy kładą duży nacisk na współpracę szkoły z Rodzicami i zapewniają Rodzicom większy wpływ na edukację ich dzieci. Rodzice będą mogli uczestniczyć w spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów analizującego sytuację ich dziecka oraz określającego obszary, w których potrzebuje ono wsparcia. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki został zobowiązany do poinformowania Rodziców ucznia o terminie spotkania zespołu. Na spotkaniach zespołu zapadały będą wszystkie ważne decyzje dotyczące dziecka. Zadaniem dyrektora będzie zorganizowanie wsparcia w sposób odpowiadający indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym dziecka oraz uwzględniający jego możliwości.
W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo interesujące Was informacje wynikające z przepisów prawa, które pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmieni się organizacja pomocy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach oraz jak o taką pomoc wnioskować.

Poradnik rodziców – plik do ściągniecie


Plan Działań Wspierających- wzór PDF Drukuj Email
niedziela, 22 września 2019 00:00 Nauczyciele

1. Dane osobowe:

 

Dane
1.    Imię i nazwisko          
2.    Data urodzenia          
3.    Szkoła          
4.    Klasa           
5.    Adres zamieszkania          
6.    Tel. Kontaktowy

2. Podstawa objęcia pomocą
Należy wybrać podstawę
L.p.    Podstawa
do objęcia pomocą
Zapisana w KIPU

3. Informacje o uczniu (wynikające z analizy dokumentacji, informacji od osób uczestniczących w posiedzeniu zespołu):
A    Mocne strony   
B    Słabe strony   
C    Warunki uczenia się
Czynniki wewnętrzne, zewnętrzne          
D    Przebieg uczenia się
osiągnięcia edukacyjne

Uwagi dodatkowe :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Cel główny:

l.p.    Formy pomocy    Cel      
1.    Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne    Usprawnianie małej motoryki      
2.    Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
np. z języka polskiego    Wyrównanie braków programowych      
3.    Zajęcia logopedyczne    Likwidowanie wady wymowy      
4.    Zajęcia socjoterapeutyczne    Rozpoznawanie i nazywanie emocji

5. Zakres dostosowań zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
Wybieramy te dostosowania, które są wskazane dla danego ucznia

Dostosowania warunków nauczania:

l.p.    Rodzaj dostosowań    zalecenia      
1.    Otoczenie          
2.    Pomoc innych          
3.    Inne

Wskazówki dla wszystkich uczących:

Wskazówki do realizacji na konkretnych przedmiotach, zajęciach

l.p.    Przedmiot/zajęcia    zalecenia    metody pracy z uczniem;

Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania
Indywidualne wskazówki - sprawdzanie wiadomości

Dostosowania na sprawdzian/egzamin
6. Wskazane metody pracy metody pracy z uczniem;
7. Działania wspierające rodziców ucznia: działania wspierające rodziców ucznia;

8. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia

9. Współpraca z PP-P oraz innymi instytucjami w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

10.Okres realizacji PDW…………………………………….

11.  Opracowanie Planu Działań Wspierających

Data    Osoby uczestniczące
status    Podpisy osób uczestniczących     Data i podpis dyrektora


Leksykon pojęć stosowanych w opiniach psychologiczno-pedagogicznych PDF Drukuj Email
niedziela, 22 września 2019 00:00 Nauczyciele

Analizatory –  są neurofizjologiczną podstawą odbioru i przetwarzania bodźców
w spostrzeżenia. Każdy analizator zbudowany jest z :

 

receptora odbierającego bodźce (np. czopki i pręciki w siatkówce oka)
i przetwarzającego je na impulsy bioelektryczne ;
drogi dośrodkowej, czyli włókien nerwowych, które te impulsy przewodzą do kory mózgowej;
ośrodka w korze mózgowej, który stanowi reprezentację analizatora. Dotarcie do tych ośrodków powoduje powstanie wrażeń i spostrzeżeń, a więc umożliwia percepcję otaczającego nas świata.

W czytaniu i pisaniu udział biorą trzy analizatory: wzrokowy (odbiór bodźców wzrokowych, jakimi są np. teksty, wyrazy i tworzące je litery), słuchowy (odbiór dzwięków mowy) i skórno – kinestetyczny ( doznania dotykowo – kinestetyczne
z poruszających się narządów mowy podczas mówienia oraz od poruszajacej się ręki trzymającej pióro podczas pisania).

Każdy z analizatorów musi dobrze funkcjonować samodzielnie, jak również dobrze współpracować z innymi.

Analizator wzrokowy –  zbudowany jest z receptorów (czopków i precików
w siatkówce), drogi dośrodkowej – wzrokowej, czyli włókien nerwowych, które przenoszą informacje do ośrodka wzrokowego w korze mózgowej, odpowiedzialnego za percepcję informacji wizualnej. Jest to podstawowy proces niezbędny w nauce czytania i pisania. Podczas czytania sprowadza sie on do spostrzegania tekstu, wyodrębniania z niego wyrazów, a w nich kolejnych liter, tworzących sekwencje znaków w graficznej strukturze wyrazu, odróżniania podobnych liter, zapamiętywania ich, rozpoznawania.
Podczas pisania zachodzi przypominanie sobie kształtu liter, sposobu łączenia ich
w strukturę, jaką jest sylaba, a następnie łączenia sylab w wyrazy, wyrazów w zdania i konstruowanie tekstu rozplanowanego na kartce zeszytu.
Analizator słuchowy – zbudowany jest z receptora (komórki włoskowate
w narządzie Cortiego w uchu, które zamieniają bodźce słuchowe – drgania cząsteczek powietrza – na impulsy nerwowe ), drogi dośrodkowej – słuchowej
i ośrodka słuchowego w korze mózgowej. Analizator ten służy do odbioru bodźców słuchowych, w tym dźwięków mowy, ich spostrzegania, zapamiętywania. Uczestniczy w porozumiewaniu się za pomocą mowy. Wraz z innymi analizatorami stanowi neurofizjologiczną podstawę procesów czytania i pisania. Odgrywa
w uczeniu sie tych czynności zasadniczą rolę ze względu na zaangażowanie w nich :

słuchu fonemowego, czyli zdolności różnicowania głosek, dzięki dokonywaniu analizy dzwięków mowy i odróżniania ich ( np. głosek
z – s, które brzmią podobnie, ponieważ różnią się tylko jedną cechą dystynktywną: dźwięcznością )

umiejętności fonologicznych w zakresie operowania cząstkami fonologicznymi, takimi jak głoski, sylaby, logotomy ( cząstki słów niebędące głoskami ani sylabami ).

Prawidłowe różnicowanie i rozpoznawanie dźwięków mowy ( słuch fonemowy) oraz dobrze wykształcone umiejętności fonologiczne są podstawą bezbłędnego zapisywania i czytania nowych wyrazów, a następnie łączenia ich w zdania i tekst.

Analiza głoskowa –  umiejętność rozkładania słów na poszczególne elementy składowe – głoski, które odpowiadają fonemom ( najmniejszym cząstkom języka ).

Analiza sylabowa –   umiejętność rozkładania słów na sylaby.

Błędy specyficzne –  błędy typowe, charakterystyczne dla dysleksji rozwojowej, symptomatyczne dla różnych przyczyn ich powstania, zależnie od tego, jaka funkcja rozwija się nieprawidłowo.

Błędy specyficzne dla zaburzeń funkcji wzrokowych (percepcji i pamięci
wzrokowej ):
mylenie liter o podobnym kształcie, np. a – o, t – ł, m – n
mylne odtwarzanie położenia liter, np. b –p, d – g, u – n
pomijanie drobnych elementów graficznych liter, np. znaków diakrytycznych
błędy typowo ortograficzne  ó – u, ż – rz, ch –h
mylenie liter rzadziej używanych,  H – f – F, Ł – F  itp.

Błędy specyficzne dla zaburzeń funkcji słuchowo – językowych:
opuszczanie liter, końcówek lub cząstek wyrazów
dodawanie liter
podwajanie liter
przestawianie kolejności liter
łączenie i rozdzielanie wyrazów
mylenie spółgłosek w szeregach dźwięczne – bezdźwięczne: b –p, d – t, w – f, g – k, dz – c, sz – s
mylenie samogłosek i – y
zniekształcanie pisowni całego wyrazu ( wyrazy bezsensowne )
mylenie wyrazów podobnie brzmiących
błędy w zmiękczeniach
trudności z różnicowaniem i – j
trudności z różnicowaniem samogłosek nosowych i cząstek -om, -on,
-em, -en.

Deficyty rozwojowe –  inaczej  dysfunkcje parcjalne lub fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego– opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wolniejsze tempo rozwoju określonych funkcji.

parcjalne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego obejmują większy obszar czynności. Przykładem jest opóźnienie rozwoju motoryki (dużej, jak i małej) lub zaburzenia rozwoju mowy (mówienia , rozumienia).
fragmentaryczne zaburzenia rozwoju psychomotorycznego obejmują mniejszy obszar czynności, np: motoryki rąk lub tylko rozwoju mowy czynnej.

Dostosowanie wymagań – w przeciwieństwie do obniżenia wymagań to zastosowanie takich kryteriów egzekwowania wiedzy i umiejętności, które uwzględniają możliwości i ograniczenia, a więc dysfunkcje oraz mocne strony  rozwoju i funkcjonowania dziecka. W praktyce sprowadza się to do obniżenia wymagań w pewnych zakresach, np: ortografii.

Dysleksja rozwojowa --   specyficzne  trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci.
Jest to syndrom zaburzeń uczenia się czytania (dysleksja) i opanowania poprawnej pisowni (dysortografia), którym często towarzyszy niski poziom graficzny pisma(dysgrafia). Mogą sie one zmniejszać w wyniku intensywnych ćwiczeń zaburzonych funkcji

Dysleksja --   specyficzne  trudności tylko w czytaniu.

Dysleksja „skompensowana” --   takie określenie można stosować w odniesieniu do uczniów starszych, u których wcześniej stwierdzono dysleksję, lecz obecnie na skutek wieloletnich ćwiczeń, kompensującego  wpływu wysokiej inteligencji, wieku,  nie popełnia  on już wielu błędów i są to błędy wyłącznie  ortograficzne.

Dysortografia –   specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni.
Dysortografię  rozpoznajemy u uczniów o prawidłowym rozwoju umysłowym ,
w przypadkach, gdy trudności występują pomimo znajomości zasad pisowni, braku wad zmysłu i zaniedbania pedagogicznego, a spowodowane są zaburzeniami procesów poznawczych i ruchowych oraz ich współdziałania.
Dysortografia należy do zespołu zaburzeń określanego jako „dysleksja rozwojowa”.

Dysgrafia --   to trudności w opanowaniu poprawnej formy graficznej pisma. Wyraża się w formie zniekształceń strony graficznej pisma, takich jak niedokładności
w odtwarzaniu liter, złe proporcje liter w wyrazie, brak połączeń liter, brak należytego odstępu między literami i wyrazami, brak równomiernego i jednolitego położenia pisma, niepoprawne zagęszczenie liter.

Funkcje poznawcze -- zespół procesów, dzięki którym odbieramy informacje
z otoczenia oraz stosunki miedzy nimi.

Głęboka dysleksja rozwojowa --  poważne zaburzenia o specyficznym charakterze w uczeniu się czytania. Najczęściej też występują nasilone trudności w budowaniu wypowiedzi na piśmie, błędy stylistyczne i interpunkcyjne.

Inteligencja ogólna - werbalna i niewerbalna   --  trzy obszary funkcjonowania  intelektualnego, które możemy mierzyć za pomocą badania Skalą Inteligencji
D.Wechslera. Wyniki są sformułowane w postaci ilorazów inteligencji.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa – współdziałanie zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych-manipulacyjnych, współpraca oka i ręki. U podstaw leży współpraca analizatora wzrokowego i kinestetyczno-ruchowego.

Lateralizacja jednorodna --  to dominacja czynności ruchowych jednej ze stron ciała (u większości ludzi prawej ręki, oka i nogi). Za nieprawidłowy model przyjmuje się nieustaloną lateralizację, jeśli występuje ona po 6-7 roku życia.

Lateralizacja skrzyżowana -- ustalona dominacja narządów ruchu i wzroku, jednakże nie po tej samej stronie ciała, co wskazuje na brak całkowitej dominacji jednej z półkul mózgowych
Pamięć mimowolna  --  (mechaniczna), zdolność do przyswajania wiedzy w sposób mimowolny, nieuświadomiony.

Pamięć wzrokowa -- zdolność do utrwalania i przypominania informacji wizualnej (zapamiętywania spostrzeżeń wzrokowych) i dzięki temu przyswajania wiedzy. Taki sposób nauki nazywamy stylem uczenia się preferującym zaangażowanie głównie funkcji wzrokowych.

Pamięć słuchowa --  zdolność do utrwalania i przypominania informacji dżwiękowej i dzieki temu przyswajania wiedzy.

Pamięć słuchowa bezpośrednia (pamięć świeża) – pozwala zapamiętywać
i natychmiast odtworzyć usłyszany materiał. Pamięć słuchową bezpośrednią wykorzystujemy pisząc dyktanda czy powtarzając za kimś np. numer telefonu.
Zdolność zapamiętywania. jest ograniczona do kilkudziesięciu  sekund, potem material utrwala się w pamięci długoterminowej lub ulega  zapomnieniu.

Pamięć sekwencyjna -- zdolność do przyswajania, utrwalania i przypominania sekwencji cyfr, nazw (np. pór roku, posiłków, dni tygodnia, miesięcy), zapisu reakcji chemicznych, przekształceń matematycznych, przyswajania układów gimnastycznych i tanecznych.

Ryzyko dysleksji -- obecność symptomów dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego dziecka, które zapowiadają wystąpienie dysleksji rozwojowej.

Zmęczenie ręki piszącej --   spowodowane jest zbyt silną koncentracją na technice
pisania, nadmiernym wysiłkiem wynikającym z napięcia mięśniowego, którego dziecko nie potrafi kontrolować. Te objawy dysgrafii występują wskutek słabej sprawności motorycznej ręki, zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Dodatkowym czynnikiem sprawczym jest utrwalenie się wadliwych nawyków,
np.nieprawidłowym sposobem trzymania narzędzia graficznego.Piątek 20 września 2019

Podsumowanie Współzawodnictwa Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego PDF Drukuj Email
piątek, 20 września 2019 21:30 Sprawozdania

W dniu 19 września 2019 roku na stadionie BOSiR w Białymstoku odbyło się Wojewódzkie Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół.

W trakcie uroczystości rozegrane zostały sztafety lekkoatletyczne o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego.

IMG_20190919_114708IMG_20190919_120914IMG_20190919_124435

Klasyfikacja współzawodnictwa szkół Igrzysk Dzieci 2018/2019

Wyniki finałów krajowych 2018/2109 ID

Klasyfikacja gmin i powiatów 2018/2019

 IMG_20190919_124346IMG_20190919_114751IMG_20190919_113712

Klasyfikacja IMS szkół współzawodnictwo 2018/2019

Wyniki finałów krajowych 2018/2019 IMS

Klasyfikacja gmin i powiatów 2018/2019

RedaktorzyPoniedziałek 16 września 2019

Fotorelacja z imprezy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 września 2019 14:08 Sprawozdania

To nic, że piątek i 13-stego, to nic, że chmury nisko wisiały nad nami, a wiatr zrywał Babie i Jadze kapelusze….Impreza się odbyła: panie czytały baśnie, uczniowie odgadywali tytuły i wybierali grupowo najciekawszą z baśni. „Pasowanie na czytelnika” uczniów klas drugich i wypożyczanie książek przebiegło sprawnie, a pierwszoklasiści odwiedzili Bibliotekę Publiczną w nowym miejscu.

Czytanie w ogrodzie – magiczna przyjemność i dla małych i dla starszych czytelników.

E. Mieleniewska


Fotorelacja z imprezy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 września 2019 14:08 Wydarzenia

To nic, że piątek i 13-stego, to nic, że chmury nisko wisiały nad nami, a wiatr zrywał Babie i Jadze kapelusze….Impreza się odbyła: panie czytały baśnie, uczniowie odgadywali tytuły i wybierali grupowo najciekawszą z baśni. „Pasowanie na czytelnika” uczniów klas drugich i wypożyczanie książek przebiegło sprawnie, a pierwszoklasiści odwiedzili Bibliotekę Publiczną w nowym miejscu.

Czytanie w ogrodzie – magiczna przyjemność i dla małych i dla starszych czytelników.

E. MieleniewskaWtorek 10 września 2019

Impreza czytelnicza „W OGRODZIE PEŁNYM BAŚNI” PDF Drukuj Email
wtorek, 10 września 2019 13:00 Sprawozdania

Serdecznie zapraszam wszystkie zainteresowane osoby w najbliższy piątek, 13 września, na imprezę czytelniczą klas 1-3 „W ogrodzie pełnym baśni”. Odbędzie się ona na terenie zielonym CKiR w godz. 12-14. W programie m.in. „Zgadnij jaka to baśń”? – czytać będą Panie z Klubu Seniora, „Pasowanie na czytelnika” uczniów klas drugich oraz „Plebiscyt baśni”.

clip_image002

Impreza przygotowana we współpracy: Biblioteki SSP, Biblioteki Publicznej i Klubu Seniora w Supraślu.

E. Mieleniewska


Strona 1 z 2
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
logo.png
Kronika
 • 2020 (21)
 • 2019 (173)
 • 2018 (215)
 • 2017 (247)
 • 2016 (232)
 • 2015 (191)