Sierpnia 2018


Czwartek 23 sierpnia 2018

Akcja letnia w SSP Supraśl! PDF Drukuj Email
czwartek, 23 sierpnia 2018 00:00 Komunikaty

sport-ruchomy-obrazek-0415

 

Półkolonie w dniach 27-31 sierpnia 2018 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Letni obóz sportowy w dniach 27-31 sierpnia 2018 w godzinach od 9.00 do 12.00.

Zapraszamy zapisane dzieci.

gif pochodzi ze strony www.gify.net


Komunikat dla nauczycieli SSP w Supraślu PDF Drukuj Email
czwartek, 23 sierpnia 2018 00:00 Komunikaty

Sierpniowa Rada Pedagogiczna planowana jest na 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) na godz. 10.00. Termin może ulec zmianie, o czym będziemy niezwłocznie informować.

Dyrekcjaśroda 22 sierpnia 2018

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej przeprowadzonej w r. szk. 2017/2018 „Klub Młodych Odkrywców” PDF Drukuj Email
środa, 22 sierpnia 2018 00:00 Innowacje

Zajęcia Klubu Młodego Odkrywcy to pierwszy krok w kierunku zaszczepienia wśród uczniów „mody na eksperymentowanie” i próba rozbudzenia w nich pasji naukowych i badawczych, rozwijanie umiejętności rozpoznania głównych cech myślenia i badania naukowego oraz rozumienia powodów wyprowadzania takich, a nie innych wniosków. Ogromny wpływ zabaw badawczych na rozwój i wychowanie dzieci związany jest z faktem, iż każda zabawa tego rodzaju niesie ze sobą ładunek pozytywnych emocji, co wspiera proces uczenia się. Najlepiej, bowiem zapamiętujemy to, co nam się miło kojarzy. Przy okazji uczy się planowania własnych działań, poszukiwania oryginalnych pomysłów i rozwiązań. Zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Odkrywcy podchodzą do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją.

Zajęcia te miały na celu opanowanie przez uczniów umiejętności prowadzenia eksperymentów, zadawania pytań i wyciągania wniosków a także szerszy wymiar integracji zespołu klasowego. Dostarczały one możliwości do nabywania umiejętności uniwersalnych i ważnych w życiu społecznym. Kształtowały w klubowiczach między innymi cechy szczególnie dobrze widziane przez pracodawców: umiejętność pracy w grupie, zdolność do rozwiązywania problemów, naukę optymalnego zużywania materiałów i wykorzystania czasu, swobodę posługiwania się narzędziami, zdolność przyjmowania i wykorzystywania informacji oraz budowanie poczucia własnej wartości. Odkrywcy podchodzili do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją. Uważamy że dzieje się to nadal nie tylko w szkole, ale także w życiu rodzinnym i -- później moż zawodowym. Zachęcani do samodzielnego poszukiwania rozwiązań klubowicze byli aktywni i twórczy, a potknięcia traktowali nie jako klęskę, ale jako część drogi wiodącej do celu.Niezwykle interesująca dla prowadzących była obserwacja dziecięcej ciekawości, którą rozbudzano pod wpływem odpowiedniej stymulacji przeprowadzanej przy pomocy aktywności związanej z eksperymentowaniem i doświadczaniem, przy zachowaniu zasad konstruowania wiedzy.

Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Glenn Doman

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi odkrywcami i badaczami. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak wystąpiła ona w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego rozwoju, należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. Można to robić za pośrednictwem zabawy, w trakcie, której dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Podczas zabawy dziecko może realizować czynności badawcze, pojawiające się w momencie, gdy styka się ono z nowymi bodźcami czy sytuacjami. Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Dzieje się tak, gdyż dziecko podejmując zabawę badawczą staje przed określonym problemem, którego rozwiązanie jest bezpośrednim celem samej zabawy. Rozwiązując ten problem różnymi metodami, zależnymi od poziomu rozwoju myślenia, dziecko prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn i skutków. Właśnie te zajęcia służyły dzieciom do realizacji tych wszystkich zamierzeń.

Na zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy uczniowie odkrywali świat wulkanów. Dowiedzieli się trochę o ich powstawaniu i rodzajach, a potem każdy klubowicz zrobił swój własny wulkan. Była świetna zabawa, niemały bałagan i "wielkie oczy", gdy z wulkanu zaczynała płynąć "lawa". Na kolejnych zajęciach uczniowie rozpoznawali środowisko kwaśne, obojętne i zasadowe. Przygotowaliśmy ciecz nienewtonowską. Badaliśmy czy produkty spożywcze przewodzą prąd elektryczny. Sprawdzaliśmy czy w śmietanie jest skrobia. Przeprowadziliśmy sportowe pożegnanie zimy. Badaliśmy długość zjazdu na sankach w zależności od masy ciała zjeżdżającego. Te wyczyny na sankach zakończyliśmy ogniskiem i kiełbaskami. Kolejne spotkanie w ramach innowacji to nauka metodą jigsaw. Uczniowie klas czwartych uczyli się „chemii” w grupach a następnie przekazywali tę wiedzę innej grupie - ucząc innych. Praktycznie mogli wykonać doświadczenia: magiczny obrazek, dyfuzja barwników, sztuczna krew, chemiczny gejzer, potwierdzenie prawa zachowania masy doświadczenie z dmuchaniem balonów przez dwutlenek węgla powstający w wyniku reakcji octu z sodą. W ten sposób wzięliśmy również udział w Światowym Tygodniu Mózgu w naszej szkole.

Zakończenie:

Po każdych zajęciach przeprowadzano ewaluację zajęć. Wyciągano wnioski. Przeprowadzono ewaluację końcową.Efektem innowacji jest opanowanie przez uczestników zajęć podstawowej umiejętności prowadzenia eksperymentów, umiejętności zadawania trafnych pytań i wyciągania prawidłowych wniosków. Współpraca w grupie dostarcza umiejętności uniwersalnych i ważnych w życiu społecznym. Kształtuje w klubowiczach między innymi cechy szczególnie dobrze widziane przez pracodawców: operatywność, łatwość rozwiązywania problemów, optymalne planowanie i wykorzystanie czasu, oszczędne zużywanie materiałów i swobodę posługiwania się narzędziami, zdolność przyjmowania i wykorzystywania informacji oraz budowanie poczucia własnej wartości. Odkrywcy podchodzili do stojących przed nimi wyzwań z odwagą i determinacją. Nauczyli się samodzielnie poszukiwać rozwiązania trudnych zadań. Są aktywni i twórczy, a potknięcia traktowali nie jako klęskę, ale jako część drogi wiodącej do celu.

Zajęcia z innowacji pedagogicznej pt. „Klub Młodych Odkrywców” uważamy za zakończone sukcesem. Była dobra zabawa, uczenie się od siebie nawzajem i dobrze zaopatrzony bufet na podwieczorek ;). Najlepszą nagrodą i efektem jest pytanie uczniów czy w następnym roku znowu będą zajęcia.

Prowadzące:
Dorota Rusiłowicz
Urszula Głowacka


SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z FIZYKI “Symulacje i animacje fizyczne w procesie dydaktycznym” PDF Drukuj Email
środa, 22 sierpnia 2018 00:00 Innowacje

Mając na uwadze własne obserwacje jako nauczyciela fizyki, zwiększenie efektywności procesu edukacyjnego, wskazywanie technik aktywnego uczenia się, częstsze wykorzystywanie technik IT w procesie nauczania oraz coraz większe zainteresowanie uczniów pracą z komputerem na zajęciach edukacyjnych, wyszłam z propozycją realizowania innowacji pedagogicznej z fizyki w roku szkolnym 2017/2018.

Fizyka jest przedmiotem niezwykle fotogenicznym, wiele zjawisk można pokazać w sposób atrakcyjny łącząc tekst z obrazem czy ruchem obrazu.

Unaocznienie uczniom pewnych pojęć i zagadnień sprawia, że szybciej i lepiej je zrozumieją, na dłużej zapamiętają. Symulacje komputerowe zjawisk przyrodniczych, wizualizacje, czy animacje są tu niezwykle pomocne. Wprowadzenie do kształcenia symulacji komputerowych jest uzasadnione, gdyż podwyższa jego efektywność w zakresie zrozumienia wiedzy, umiejętności i technicznych zdolności poznawczych uczniów. Symulacja komputerowa jest metodą uczenia się – nauczania przedmiotów o dużych walorach pedagogicznych. W świetle wyników badań twórcze rozwiązywanie problemów stanowi największe wartości pedagogiczne symulacyjnego uczenia się.

W ramach realizacji podstawy programowej z fizyki w roku szkolnym 2017/2018 wykorzystywane były symulacje i animacje z zasobów sieci internetowej.

Uczniowie klasy VII A obserwowali przebieg danych procesów fizycznych, uczyli się formułowania trafnych wniosków i spostrzeżeń, zaczęli dostrzegać związki pomiędzy danymi wielkościami fizycznymi. Zajęcia odbywały się raz na dwa tygodnie Podczas zajęć wykorzystywane były nie tylko programy symulacyjne, ale uczniowie uczyli się korzystać z technik komputerowych do odpowiedniego zapisywania zadań, wniosków, obserwacji itp.

Problemy techniczne, które wystąpiły w trakcie realizacji innowacji pedagogicznej nie pozwoliły na przeprowadzenie zajęć innowacyjnych w taki sposób, by zrealizować w pełni założone cele innowacji.

Dlatego nauczyciel fizyki podjął decyzję o modyfikacji zaplanowanej na ten rok szkolny innowacji pedagogicznej, by powtórzyć ją w przyszłym roku szkolnym.

Podjęte przez nauczyciela działania w związku z uatrakcyjnieniem zajęć fizycznych zwiększyło zainteresowanie uczniów fizyką i informatyką. Korelacja między-przedmiotowa pozwoliła na skierowanie uwagi uczniów na pożyteczne zastosowanie komputera oraz Internetu, a odciągnięcie ich od niepożądanych stron internetowych i pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego.

Dominika Dzięgielewska

Nauczyciel fizyki


Podsumowanie innowacji: „Muzyka filmowa jako sposób porozumiewania się i wyrażania uczuć – koncert młodych talentów” PDF Drukuj Email
środa, 22 sierpnia 2018 00:00 Innowacje

Innowacja „Muzyka filmowa jako sposób porozumiewania się i wyrażania uczuć” realizowana w kl. V b objęła, w pewnych elementach, także uczniów kl. VII b, V a i kl. czwartych.Jest ona naszą odpowiedzią na trudności napotykane przez uczniów podczas analizowania i interpretowania przez nich tekstów literackich, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej.

„Film bez muzyki był zaledwie sztuką oszukiwania niedoskonałości wzroku – zmysłu, który obrazy przetwarza z opóźnieniem. Stał się prawdziwą sztuką dzięki pierwszemu kompozytorowi ścieżki dźwiękowej, zsynchronizowanej z obrazem, Camillowi Saint-Saensowi. Ten francuski neoromantyk zapoczątkował nurt filmu artystycznego – film d’art. Wtedy narodziła się DZIESIĄTA MUZA, jak nazwał sztukę filmową Karol Irzykowski w jednej z pierwszych na świecie monografii kina” /Magdalena Gaj, OiFPECST/.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy z uczniami zauważyłyśmy, że poszukują oni sposobów wyrażania własnych emocji. Uczniom brakuje okazji do opowiadania i słuchania opowieści. Dlatego też główną motywacją opracowania innowacji była chęć zaspokojenia tych potrzeb oraz potrzeby wspólnego działania.

Motywem podjęcia innowacji była chęć nawiązania prawdziwego, autentycznego dialogu z młodzieżą na temat środków artystycznego obrazowania i ich funkcji w utworach lirycznych.

Poszukując atrakcyjnej płaszczyzny pochyliłyśmy się nad czymś znanym i bliskim, co łączy pokolenia. „Studio Accantus to zespół twórców i wykonawców tworzący własne projekty autorskie. Misją zespołu jest promowanie musicalu, muzyki filmowej i innych gatunków w Polsce i po polsku, w jak najlepszej formie”.

Twierdzenie, że uczniowie sięgają po wiersze z własnej i nieprzymuszonej woli jest błędne. Czy nasi uczniowie kochają kino? Tak. Teraz należy tylko zaszczepić im miłość do kina alternatywnego, artystycznego…. Drogą do sukcesu może być muzyka.

Jednym z efektów  wdrożenia innowacji było zaciekawienie  uczniów kinem alternatywnym. Zmuszenie do podjęcia dyskusji na tematy podejmowane w filmach skandynawskich – cenionych nie tylko w Europie. Podczas zajęć realizowanych w ramach innowacji, uczniowie utrwalili sobie zagadnienia teoretyczne związane z analizą i interpretacją utworów lirycznych. Nauczyli się rozpoznawać środki stylistyczne i wskazywać celowość ich stosowania. Dzięki innowacji powstał profilaktyczny, ale niosący także wielką wartość artystyczną spektakl „Pięć oceanów” z przepiękną oprawą muzyczną stworzoną w celu kształtowania postawy wrażliwości na ludzkie nieszczęście. We wrześniu wspólnie obejrzeliśmy seans Vaiana, po którym odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego. Taka formuła obowiązywała na wszystkich zajęciach podsumowujących seanse w ramach projektu Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, w którym uczestniczyliśmy wraz z kl. V a. Obejrzeliśmy 7 filmów w ramach tego projektu i dwa spoza projektu. Uczniowie pracowali metodą kamishibai (jap. 紙芝居 kami-shibai, kami – papier, shibai – teatr, przedstawienie, dramat, sztuka) – teatr ilustracji, teatr obrazkowy, dosłownie: papierowy teatr. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny/ekranu o nazwie butai (scena). Myślę, że pozwoli ona uwolnić potencjał twórczego opowiadania i tym samym poprawi jakość prac stylistycznych uczniów, w myśl zasady, że najpierw uczymy mówić barwnie i żywiołowo, a potem takie będziemy czytać prace stylistyczne naszych uczniów: barwne i żywiołowe. Innowacja objęła także przygotowanie i przeprowadzenie turnieju PAN BRZECHWA ROBI SHOW w zespole wzbogaconym o polonistkę Barbarę Moniuszko. Odbył się wówczas niezwykły koncert promujący muzykę skomponowaną do wierszy jednego z najznamienitszych polskich poetów dziecięcych – Jana Brzechwy.

Dialog z muzyką filmową nie jest łatwy do osiągnięcia. Jak powszechnie wiadomo mówienie o sztuce, o muzyce czy malarstwie nie jest łatwym zadaniem, dlatego w styczniu, pragnąc poszerzyć własną wiedzę na ten temat, udałyśmy się na przepiękny koncert symfoniczny w wykonaniu Chóru i Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej „Muzyka Filmowa”, którego dyrygentem był Maciej Sztor

Urszula Arciszewska

Dorota Rusiłowicz


logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)