ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących, dojeżdżających.

Świetlica jest czynna w godz. 6:30 – 17:00.

Świetlica dysponuje 2 salami, które służą do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Sale te wyposażone są w niezbędny sprzęt, urządzenia audiowizualne, pomoce dydaktyczne.

W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają zapewnioną opiekę nauczycieli, uczestniczą w różnych formach zajęć świetlicowych, zgodnie z tygodniowym planem pracy i dziennym rozkładem dnia.

Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy i każde wyjście ze świetlicy.

Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać z wychowawcą świetlicy.

logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)