Projekt “Pasja, edukacja, kompetencje”

SZANOWNI RODZICE

Listy dzieci zakwalifikowanych na zajęcia w ramach projektu
„Pasja, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci”
w roku szkolnym 2018/2019
znajdują się u nauczycieli prowadzących zajęcia lub w biurze projektu - gabinet wicedyrektora i piętro

Uczniowie którzy nie zakwalifikowali się na zajęcia w obecnym roku szkolnym zostali wpisani na listy rezerwowe.
Wezmą udział w zajęciach w przypadku rezygnacji uczniów z list podstawowych lub w grupach przewidzianych na rok szkolny 2019/2020.

W przypadku zajęć wokalno-muzycznych w roku szkolnym 2018/2019 zostanie utworzonych jeszcze osiem dodatkowych grup

Więcej informacji bezpośrednio w biurze projektu (gabinet wicedyrektora szkoły i piętro)

 

Projekt “Pasja, edukacja, kompetencje”

clip_image002

Gmina Supraśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Pasja, edukacja, kompetencje – rozwój kompetencji kluczowych u dzieci”. Projekt jest realizowany bezpośrednio przez Sportową Szkołę Podstawową im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu. Realizacja projektu rozpoczęła się 01.08.2018r., koniec zaś zaplanowano na 31.05.2020 r.

Głównym celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, umiejętności uczenia się, kreatywności i przedsiębiorczości u 230 uczniów Sportowej Szkoły Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu - klas I-VIII oraz dwóch III oddziałów gimnazjalnych, poprzez realizację zajęć rozwijających, wyrównawczych, zajęć z zakresu przedsiębiorczości oraz doposażenie pracowni szkolnych w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

W ramach projektu założono realizację szeregu zajęć dodatkowych takich jak szachy, zajęcia przyrodnicze, zajęcia naukowo – techniczne, zajęcia językowe, zajęcia plastyczne, robotyka, zajęcia muzyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki, przedsiębiorczość (dane zajęcia skierowane są do uczniów poszczególnych klas wskazanych dokładnie w regulaminie rekrutacji). Do realizacji zajęć zaplanowano zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych w tym doposażenie pracowni komputerowej, pracowni matematycznej oraz przyrodniczej.

Wartość projektu wynosi 500 000,00 zł w tym dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa wynosi łącznie 475 000,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje; Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja; Poddziałanie; 3.1.2.

UWAGA!
WSZELKIE DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE SĄ BEZPOŚREDNIO U WYCHOWAWCÓW KLAS

 
logo.png
Kronika
  • 2019 (9)
  • 2018 (214)
  • 2017 (252)
  • 2016 (233)
  • 2015 (199)
  • 2014 (194)