Plan Działań Wspierających- wzór

Zapisy wynikające z rozporządzenia o pomocy       
Uwagi/wyjaśnienia do zapisu w karcie, przykłady
Plan Działań Wspierających
Podstawa prawna: § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 z 2010r., poz. 1487)

 

1. Dane osobowe:

 

Dane
1.    Imię i nazwisko          
2.    Data urodzenia          
3.    Szkoła          
4.    Klasa           
5.    Adres zamieszkania          
6.    Tel. Kontaktowy

2. Podstawa objęcia pomocą
Należy wybrać podstawę
L.p.    Podstawa
do objęcia pomocą
Zapisana w KIPU

3. Informacje o uczniu (wynikające z analizy dokumentacji, informacji od osób uczestniczących w posiedzeniu zespołu):
A    Mocne strony   
B    Słabe strony   
C    Warunki uczenia się
Czynniki wewnętrzne, zewnętrzne          
D    Przebieg uczenia się
osiągnięcia edukacyjne

Uwagi dodatkowe :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Cel główny:

l.p.    Formy pomocy    Cel      
1.    Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne    Usprawnianie małej motoryki      
2.    Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
np. z języka polskiego    Wyrównanie braków programowych      
3.    Zajęcia logopedyczne    Likwidowanie wady wymowy      
4.    Zajęcia socjoterapeutyczne    Rozpoznawanie i nazywanie emocji

5. Zakres dostosowań zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
Wybieramy te dostosowania, które są wskazane dla danego ucznia

Dostosowania warunków nauczania:

l.p.    Rodzaj dostosowań    zalecenia      
1.    Otoczenie          
2.    Pomoc innych          
3.    Inne

Wskazówki dla wszystkich uczących:

Wskazówki do realizacji na konkretnych przedmiotach, zajęciach

l.p.    Przedmiot/zajęcia    zalecenia    metody pracy z uczniem;

Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania
Indywidualne wskazówki - sprawdzanie wiadomości

Dostosowania na sprawdzian/egzamin
6. Wskazane metody pracy metody pracy z uczniem;
7. Działania wspierające rodziców ucznia: działania wspierające rodziców ucznia;

8. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia

9. Współpraca z PP-P oraz innymi instytucjami w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

10.Okres realizacji PDW…………………………………….

11.  Opracowanie Planu Działań Wspierających

Data    Osoby uczestniczące
status    Podpisy osób uczestniczących     Data i podpis dyrektora

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (20)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)