Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Supraśl – moja mała Ojczyzna” w latach 2016-2018

Opis innowacji

Innowacja pedagogiczna była realizowana w terminie od 15.09.2016 r. do 22.06.2018 r. według opracowanych założeń i harmonogramów w ramach zajęć pozalekcyjnych w klasie III a, a następnie kontynuowana z klasą IVb i IVa. Niniejsza innowacja pedagogiczna posłużyła kształtowaniu postawy przywiązania do kraju, wprowadzeniu uczniów w świat wartości uniwersalnych. Jej założeniem było ukształtowanie w uczniach trwałej postawy miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, by pozostała w nich na całe życie. Kształtowanie postawy miłości i przywiązania do Ojczyzny należało rozpocząć od postaw wobec jego najbliższego, dobrze mu znanego otoczenia: rodziny, miasta. By tak się stało innowacja zakładała ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Powyższa innowacja jest zgodna z Podstawą Programową Edukacji Wczesnoszkolnej.

20180525_113935[1]Cele innowacji

Program edukacji patriotycznej „Supraśl – moja mała Ojczyzna”, który był realizowany w Szkole Podstawowej im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu miał charakter innowacyjny. Edukacja patriotyczna była realizowana do tej pory jedynie przy okazji znaczących świąt narodowych, nie dotyczyła również tak wielu aspektów.

Wprowadzenie innowacji przyniosło wymierne korzyści dla rozwoju naszych wychowanków, jak i samej placówki.

Głównym celem innowacji „Supraśl – moja mała Ojczyzna” było wzbudzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej. Wśród celów szczegółowych realizowane było:

- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,

- zapoznanie z najbliższą okolicą,

- budzenie poczucia przynależności narodowej,

- wzbudzanie szacunku dla symboli narodowych,

- kultywowanie regionalnych tradycji świątecznych i innych obrzędów i obyczajów

- zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami, pielęgnowanie ich,

- przybliżenie dorobku kulturowego przeszłych pokoleń

20180525_115127[1]Przebieg innowacji

Z obserwacji prowadzonych w trakcie realizacji innowacji pedagogicznej wynika, że uczniowie chętnie uczestniczyli w różnego rodzaju spotkaniach, systematycznie brały udział w realizacji bloków tematycznych poświęconych edukacji patriotycznej i wychowania do wartości podczas zajęć edukacyjnych przeprowadzanych na terenie szkoły.

Wśród tematyki tych bloków znalazły się:

Biało-czerwony tydzień, Świąteczne tradycje, Katyń-ocalić od zapomnienia, Supraśl-spacer z przewodnikiem, Symbole narodowe, Tańce i stroje ludowe, Moja rodzina, Piosenka patriotyczna, Prawa dziecka.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o rozwoju przemysłu włókienniczego w naszym miasteczku, miały okazję zwiedzić supraskie Domy Tkaczy oraz Liceum Sztuk Plastycznych- dawny pałac Buholtza.

W Galerii Zmiennej w Centrum Kultury i Rekreacji poznawały sylwetkę znanego fotografika i naszego rodaka Wiktora Wołkowa. W bibliotekach miały możliwość oglądania na bieżąco wystaw wydawnictw regionalnych o Supraślu i okolicach.

Odbyliśmy spotkania z Burmistrzem Supraśla, który opowiedział uczniom historię Pomnika Orła Białego, a także ciekawie przybliżył nam efekty prac archeologicznych w Parku Saskim i w Dębowiku. Pani Joanna Sokólska opowiedziała nam historię powstawania szkół w Supraślu. Pan Jerzy Górko przybliżył nam sylwetki znanych sportowców związanych z historią naszego miasta i uprawianymi przez nich dyscyplinami sportowymi. Spotkaliśmy się też na cmentarzu parafialnym z ks. Andrzejem Chutkowskim, który opowiedział nam historię nagrobków Buholtza i Zacherta. Wspólnie porządkowaliśmy opuszczone groby.

W czerwcu 2017r. z panią przewodnik Katarzyną Kopeć spacerowaliśmy szlakiem „Szwędaczek Supraskich”. Przybliżyła dzieciom legendy i podania o Supraślu. Były też wróżby z nasion oraz nimfy wodne a nawet duch Puszczy.

Przez cały okres trwania innowacji w klasowej biblioteczce były dostępne albumy, atlasy, przewodniki po Polsce,teksty podań i legend. Podczas codziennego czytania dzieci były również zaznajamiane z tymi pozycjami.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w proponowanych aktywnościach np.

Biało-czerwony tydzień, w ramach którego odbył się pokaz mody patriotycznej, quiz wiedzy o Polsce, koncert piosenki patriotycznej, dzieci wykonywały prace plastyczne i zaprezentowały je później w wspólnej wystawie. Z chęcią podjęły się też wykonania kotylionów, które zdobiły ich ubrania podczas uroczystości. W harmonogramie uroczystości szkolnych nie zabrakło obchodów Dnia Niepodległości, Święta Flagi i Konstytucji 3 maja oraz Święta Patrona-podczas której uczniowie wykonali wspaniałą pracę plastyczną „Portret Ferdynanda Mareckiego” o prezentację multimedialną dotyczącą historii jego pobytu w Supraślu.

Zaangażowanie uczniów było widoczne podczas występów artystycznych, kiedy z należytą powagą prezentowały pieśni i poezję patriotyczną.

Zaangażowanie dzieci znalazło także potwierdzenie w postaci udziału w zrealizowanych konkursach. Największym powodzeniem cieszył się konkurs Najpiękniejsze zabytki w moim mieście.

Uczniowie zwiedzili Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Drukarstwa i Papiernictwa oglądały maszyny drukarskie, poznały historię druku oraz własnoręcznie wykonały zakładki do książki jak też kartki pocztowe.

Przez cały czas tworzyły swoje legendy, które wcześniej zasłyszały od swoich rodziców, dziadków i znajomych.

Efektem, a zarazem owocem naszej pracy w ramach innowacji pedagogicznej jest wydanie książki pt: „Legendy Supraśla opowiedziane przez dzieci”, oraz prezentacja multimedialna, która powstała dzięki współpracy z wieloma instytucjami i życzliwymi nam ludźmi. Książka otrzymała pozytywne recenzje ze strony Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego.

20180525_115901[1]Ewaluacja

Ewaluację prowadziłyśmy na bieżąco oraz pod koniec w formie podsumowania. Ponieważ innowacja realizowana była w formie zajęć pozalekcyjnych kontrolowane były umiejętności i wiadomości w atrakcyjnej dla uczniów formie quizów, konkursów, prac plastycznych, wystaw oraz książki.

Zostały przygotowane i przeprowadzone ankiety ewaluacyjne dla uczniów oraz ich rodziców, którzy ocenili bardzo pozytywnie walory prowadzonych działań innowacyjnych.
Podsumowaniem innowacji było spotkanie z Panem Burmistrzem, Dyrekcją szkoły oraz Rodzicami. Podczas spotkania odbył się: klasowy turniej wiedzy o mieście Supraśl, prezentacja multimedialna, pokaz książki, degustacja potraw regionalnych. Uwieńczeniem pracy uczniów było wręczenie przez Burmistrza Supraśla dyplomów uczestnictwa.
Rezultaty wdrożonej innowacji zostały przedstawione na zebraniu końcowym z Rodzicami oraz na końcoworocznej Radzie Pedagogicznej.

INNOWACJA PEDAGOGICZNA OPRACOWANA I ZREALIZOWANA PRZEZ:

mgr Renatę Kryńską
mgr Annę Puławską

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)