Zasady bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej

Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpiecznego pobytu w świetlicy.

1. Świetlica szkolna przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy świetlicy.

2. W sytuacji gdy uczeń nie zgłosi się do świetlicy, wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. Wychowawcy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

3. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.

4. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. Bez . takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

5. Każde wyjście ze świetlicy( do łazienki, biblioteki, szatni, zajęcia dodatkowe) uczniowie zgłaszają wychowawcy.

6. Podczas pobytu w świetlicy dzieci:

· poruszają się bezpiecznie (nie biegają do około stolików),

· są dla siebie uprzejme,

· słuchają siebie nawzajem,

· biorą aktywny udział w zajęciach,

· szanują swoje i szkolne mienie,

· dbają o porządek,

· akceptują i szanują innych

· nie używają telefonów komórkowych.

 
logo.png
Kronika
  • 2020 (21)
  • 2019 (173)
  • 2018 (215)
  • 2017 (247)
  • 2016 (232)
  • 2015 (191)